Nyheder ungdom

Så starter TIK-håndbold håndboldfitness. Første gang er den 12. september kl. 20.00-21.00 i hal C. Læs mere her

Håndboldfitness kombinerer håndbold, styrketræning og fællesskab. Træningen taler til de mennesker, der gerne vil have mulighed for at dyrke motion sammen med andre, og som kan finde eller genfinde kærligheden til håndbold.

Tag din parter, venner, naboer og de ande håndboldforældre med. Det er for ALLE........ og man er IKKE for gammel!!!!!

Så er datoerne for U4 og babyhåndbold fastsat. 1. træning er den 14. september kl. 8.30-9.30 i hal C. Jeppe Olsen og Nadia Caroc står klar til at tage imod jer. Tag hele mødregruppen med. Det er også en sjov måde at mødes på. Pris pr. gang er 25,- kr. som betales i hallen via mobilpay. Læs mere her

Tiderne frem til jul er således:

Træningstider:

Tirsdag: kl. 17:30 - 19:00 i hal B
Onsdag: kl. 19:00 – 20:30 i hal B
Fredag: kl. 16:00 - 17:15 i hal C

 

Træner(e):

Nikki Kvist  2447 8202  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Martin Lykke  3016 0695  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nye spillere:

Har du lyst til at spille med, så mød blot op til et par prøvetræninger.

Alting har en ende, og i TIK-håndbold har vi et hold som nærmer sig deres. Vores dygtige U18-drenge er blevet så gamle nu, at deres ungdomstid lakker mod enden. Vi har imponerende nok kunne holde på flere af dem fra de var 6 år og indtil de nu bliver 18 år. Hvad fremtiden bringer ved vi endnu ikke.

Igen i år har U18-drengene mulighed for at deltage i det officielle DM, som de jo vandt som U16 sidste sæson. Det kræver to sejre i de sidste to kampe, så ”bolden” ligger helt hos drengene selv.

Sagen er den, at drengene spiller deres sidste hjemmekamp i TIK (den sidste med dette hold måske nogensinde) på:
tirsdag den 26/3 kl. 19.30 i hal C.
Drengene spiller mod naboerne fra Roskilde og får brug for alt den opbakning, der kan samles. Vi håber derfor, at så mange som muligt vil komme i hallen og bakke drengene op til deres sidste kamp i TIK som hold.

Fastelavn i TIK-håndbold

Hvornår: Lørdag den 2. marts holder vi fastelavnsfest i TIK-håndbold.

For hvem: U4-U10 samt søskende og forældre til disse årgange

Sted: Torstorp-hallen, Torstorpvej 1, 2630 Taastrup

Tid: kl. 12-14.

Hvad skal der ske?

 • Vi slår katten af tønden. Der bliver 3 tønder (2 for børn og 1 for voksne)
 • Der er kaffe/te, sodavand og fastelavnsboller til alle deltagere.

Hvad koster det ?

 • 25 kr. pr. deltager (både børn og voksne)
 • Tilmelding sker ved betaling på mobilpay: 76983
 • Tilmeldingsfristen er onsdag den 27. februar
  • Tekstbeskeden skal lyde således: FL spillernavn U?(eks.: FL Peter U10)

Har man problemer med betalingen/tilmeldingen så kontakt barnets træner.

Af hensyn til planlægningen skal tilmelding ske som anført ovenfor. Der kan derfor IKKE tilmeldes senere eller på dagen.

Udklædning

Hvis man vil være udklædt, må man gerne det.

Der er IKKE babyhåndbold, U4-træning eller U6- og U8-træning i TIK denne dag.

TIK håndbold vandt prisen som årets sportsnavn 2018 i Høje Taastrup kommune takket være årgang 01 drengene. Med prisen fulgte 10.000 kr til klubkassen og endnu en stor anerkendelse for sidste års flotte præstation.

Vi har i TIK store forventninger til drengene i fremtiden, og der arbejdes i klubben benhårdt på en strategi frem mod sæsonen 2020/21, hvor drengene skal være med til at føre seniorerne frem mod toppen af 2. division. Foreløbig er der lavet aftale med 2 spillere, men det er planen 6-7 lokale spillere skal udgøre kernen i fremtidens seniorhold.

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

25. maj 2018

TIK-håndbolds dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

TIK-håndbold er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Heidi Holm Jørgensen

Adresse: Parkvej 78, 2630 Taastrup

CVR: 20025328

Telefonnr.: 6169 4224

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.tik-haandbold.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

 • Oplysninger om ledere og trænere:

-      Almindelige personoplysninger:

o   Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o   Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   CPR-nummer

o   Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:

-      Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

-      Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

-      Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

-      Levering af varer og ydelser du har bestilt

-      Administration af din relation til os

 • Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

-      Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

-      Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

-      Opfyldelse af lovkrav

-      Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende

-      Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund iDIF, DHF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

       Retten til indsigt i egne personoplysninger

       Retten til berigtigelse

       Retten til sletning

       Retten til begrænsning af behandling

       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

       Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Så er træningstiderne gældende fra 14. august 2018 klar. Tiderne ses her.

Alle hold starter op den 14. august (U4-8 starter den 25. august).
Der er på alle hold plads til nye spillere, så har du lyst til at komme forbi til et par gratis prøvetræninger, så kontakt en af trænerne for holdet. Du er også velkommen til blot at møde op i hallen. Generelle spørgsmål kan stilles til Heidi Holm Jørgensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fra august vil vi også forsøge at samle et 2. hold til U18-drenge. Holdet er for de drenge årgang 2000-2001, som ikke ønsker at spille elitehåndbold, men blot gerne vil spille kampe og træne lidt. Er du interesseret i at være med på holdet eller høre mere så kontakt Mads Kristensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Håndbold for alle
 Vi skal både have plads til de ambitiøse og sjove

For at give de bedste oplevelser for medlemmerne i vores klub, så er det en forudsætning at forældre og spillere er engageret, da vores forening bygger på frivillig arbejdskraft. Desto flere som er med til at løfte opgave jo bedre oplevelser kan vi tilbyder vores medlemmer.

Hvad er du - yder eller nyder?

Læs mere om hvordan du kan blive en aktiv del af vores klub.


 Se mere...


TIK 
Kontingent 
Se mere...
icon4
Hjem
 
Se mere...

Dame
Håndbold Se mere...

Bliv
Sponsor
Se mere...

Herre
Håndbold
Se mere...

Støt
Klubben
Se mere...